Wij vragen ieder lid zich te houden aan de volgende interne regels:

 • Louter door lid te worden aanvaardt het lid automatisch en zonder enige opmerking onderhavig reglement van Inwendige Orde.

 • Ieder effectief lid kan steeds, mondeling of schriftelijk maar op een correcte en opbouwende wijze, zijn mening te kennen geven aan ieder lid van de raad van bestuur. Ook tijdens de algemene vergadering wordt de mogelijkheid geboden om voorstellen te formuleren. Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur worden deze dan onderzocht en behandeld. Eventueel worden de betrokken leden op deze vergadering uitgenodigd.

  Individuele leden mogen enkel na toelating van het bestuur gebruik maken van het ganse pakket (mail)adressen van de clubleden.

 • Door lid te worden is men automatisch verzekerd bij de verzekering(en) aangesteld door de clubbestuur. De polissen zijn ter inzage beschikbaar bij de leden van het bestuur. De club staat open om ‘gast’rijders te laten deelnemen aan een beperkt aantal officiële clubritten. Bij frequente deelname aan de clubactiviteiten en ritten moet men zich officieel lid maken.
 • De ploegensamenstelling is occasioneel en niet gebonden. Elk individu draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar sportief kunnen, passend in de juiste fietsgroep.
 • Ieder lid dat deelneemt aan de officiële clubritten is verplicht in de uitrusting van de club te rijden van zodra ze hem/haar ter beschikking is gesteld. Ook een fietshelm dragen is verplicht.
 • Milieucharter: Tijdens de fietstochten mag er geen vuilnis op de openbare weg worden achtergelaten. Wildplassen gebeurt niet tegen privé-afsluitingen, hagen of mooi onderhouden voortuinen om scheldtirades te vermijden. Er zijn voldoende verlaten weiden, bossen en wegeltjes onderweg waar je (terecht) boze medeburgers kunt vermijden.
 • Wees hoffelijk voor uw fietscollega’s en strooi geen ‘wolk’ neussecreties en microben in het fietspeloton. Er bestaat een zakdoek.
 • Elk fietsend lid moet op de hoogte zijn van de verkeerscode in het algemeen en van de verkeerscode betreffende het wielertoerisme in het bijzonder en dient er zich aan te houden.
 • Een beknopt overzicht van de verkeerscode voor wielertoeristen:

  • Een groep van minder dan 15 wielertoeristen wordt als individuelen beschouwd. Dit houdt in dat ze op het fietspad moeten rijden. Indien er geen fietspad is mogen ze op de rijbaan met twee naast elkaar rijden behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.
  • De fietsers die in een groep tussen 15 en 50 deelnemers rijden, worden/zijn niet verplicht op de fietspaden te rijden. Zij mogen altijd met twee naast elkaar rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Ze mogen alleen van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken. Indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is, mogen zij niet meer dan de breedte gelijk aan die van een rijstrook in beslag nemen.
 • Per fietsgroep is er een baankapitein die het rijgedrag bepaalt in functie van de groepsgeest. Hij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Bij mechanische en herstelbare pech wordt solidair gewacht tot herstelling van het euvel. De baankapitein is baas en beslist.
 • Ieder fietsend lid zorgt voor een goed onderhouden en veilige fiets. Hij zorgt voor een gepast rijgedrag met oog voor de groepsveiligheid. Hij gedraagt zich als een ‘teamspeler’.
 • De Raad van Bestuur kan beroep doen op bereidwillige leden bij de organisatie van evenementen eigen aan de club

Veiligheid

Tijdens de ritten  is het verplicht om een helm te dragen.
Verder houden we ons aan het geldend verkeersreglement.