WTC ’t Wieltje Kortenberg

Statutenwijziging bestaande VZW conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering, geldig bijeengekomen op 9 juli 2021 te Kortenberg, heeft volgende statuten met de vereiste meerderheden integraal aangenomen:

ARTIKEL 1 BENAMING

 • De vereniging wordt genoemd ‘Wielertoeristenclub ’t Wieltje Kortenberg vzw’, afgekort ‘WTC ’t Wieltje Kortenberg vzw’
 • Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

 • De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.
 • Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
 • De vzw heeft een officiële website en de vzw heeft een officieel e-mailadres.
 • Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

ARTIKEL 3 DOEL

 • De vereniging heeft tot doel aan gezonde en ontspannende sportbeoefening te doen.
 • De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp teneinde het doel van de vereniging te verwezenlijken:
  • Wekelijkse fietstochten voor alle leeftijden op verschillende niveaus
  • Fietsvakanties
  • Fietsweekends
  • Winteractiviteiten in de vorm van mountainbike en wandelen.
  • Verbroederingsritten
 • Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
 • De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

ARTIKEL 4 DUUR VAN DE VZW

 • De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 5 COMMUNICATIE

 • Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
 • De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
 • Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
 • Indien de VZW niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail

ARTIKEL 6 SOORTEN LEDEN

 • De VZW heeft drie soorten leden: toegetreden leden, steunende en werkende leden.
 • Een toegetreden lid is ieder persoon, die zijn lidmaatschapsbijdrage heeft betaald voor het lopende jaar. Tevens dient het lid minimum 8 jaar te zijn. Dit lid kan deelnemen aan de uitstappen per fiets georganiseerd door de VZW, op voorwaarde dat elk lid van 8 tot 12 jaar steeds begeleid wordt door een meerderjarige verantwoordelijke (familielid, kennis,…). De oprichters zijn de eerste toegetreden leden en de VZW dient altijd minstens 3 toegetreden leden te tellen. De toegetreden leden hebben de rechten en plichten zoals bepaald in de statuten.
 • Een steunend lid is elk toegetreden lid die de lidmaatschapsbijdrage betaalt, doch niet deelneemt aan de uitstappen per fiets georganiseerd door de VZW.
 • De steunende leden hebben de rechten en plichten zoals bepaald in deze statuten.
 • Een werkend lid is elk toegetreden lid dat actief deelneemt aan de Algemene Vergadering. Door deelname aan de Algemene Vergadering, verwerft dit lid tevens stemrecht tijdens de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 7 AANTAL LEDEN

 • Het aantal toegetreden leden is onbeperkt, maar moet ten minste 3 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 8.

ARTIKEL 8 VOORWAARDEN EN TOEGANG LIDMAATSCHAP

 • Om lid te worden van de vereniging moet men:
  • akkoord gaan met de statuten van de vereniging.
  • akkoord gaan met het intern reglement.
  • het lidgeld voor het lopende jaar betaald hebben.
 • Voor nieuwe leden dient de aanvraag voor lidmaatschap van de VZW via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (emails en website inbegrepen) gericht te worden aan de Raad van Bestuur.
 • Voor de hernieuwing van het lidmaatschap is er geen schriftelijke aanvraag nodig.

ARTIKEL 9 MAXIMUM JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE

 • De leden betalen een jaarlijkse bijdrage van max.€100.
 • Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 10 RECHTEN

 • Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

ARTIKEL 11 DUUR – EINDE LIDMAATSCHAP

 • Het lidmaatschap is geldig voor max. 1 jaar en eindigt op 31 december van het lopende jaar of door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden. Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg automatisch wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de vereniging.
 • Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan het Bestuur.
 • Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij minstens 2/3e van de leden aanwezig en /of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het desbetreffende lid moet de kans krijgen om gehoord te worden.
 • Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
 • Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

ARTIKEL 12 SAMENSTELLING

 • De algemene vergadering bestaat uit de werkende leden van de vereniging.

ARTIKEL 13 BEVOEGDHEDEN

 • De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
  • de wijziging van de statuten.
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging.
  • de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend.
  • de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen.
  • de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.
  • de ontbinding van de vereniging.
  • de uitsluiting van een lid.
  • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

ARTIKEL 14 BIJEENROEPING

 • Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle toegetreden leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
 • Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.
 • De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering bij gewone brief of per email. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

ARTIKEL 15 VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING

 • De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door een ander bestuurslid.

ARTIKEL 16 VOLMACHTEN

 • Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts twee leden van de vereniging vertegenwoordigen.

ARTIKEL 17 BESLUITEN

 • De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
 • De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve wanneer het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) of deze statuten het anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.
 • Onthoudingen worden niet meegeteld bij het nemen van deze besluiten.

ARTIKEL 18 BIJZONDERE MEERDERHEDEN

 • In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de toegetreden leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Van deze aanwezigen moet minstens 2/3 akkoord gaan met de statutenwijziging. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, mits deze minstens 15 dagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 • Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen niet worden meegerekend.
 • Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend.

ARTIKEL 19 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING

 • De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester.
 • Elk toegetreden lid heeft recht op inzage in het verslag. Derden hebben dit recht niet, tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt.

ARTIKEL 20 SAMENSTELLING BESTUUR

 • De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het bestuur bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
 • Om tot bestuurder verkozen te worden moet men toegetreden lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een bestuurslid is.

ARTIKEL 21 DUUR VAN HET MANDAAT

 • De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van 2 jaar. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 22 FUNCTIEVERDELING

 • Het bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.

ARTIKEL 23 BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

 • Het bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.
 • Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 • Het bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

ARTIKEL 24 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN HET BESTUUR

 • Het bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.
 • Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één of meerdere bestuurders die gezamenlijk handelen.
 • Het bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 25 INTERN REGLEMENT

 • Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.
 • Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuur op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een gewone meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.

ARTIKEL 26 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUUR

 • De benoeming van de leden van het bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 27 VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

 • Het bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak als het belang van de vzw het vereist. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda.
 • De oproeping gebeurt per brief of e-mail, minimum 5 dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET BESTUUR

 • Het bestuur kan geldig beraadslagen bij aanwezigheid van de helft van het aantal bestuurders.

ARTIKEL 29 TEGENSTRIJDIG BELANG

 • Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
 • De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuur ze uitvoeren.
 • Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 30 VERSLAG VAN HET BESTUUR

 • Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuur. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vzw.
 • Elke bestuurder en elk toegetreden lid hebben recht op inzage van de verslagen.
 • De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 31 EINDE BESTUURSMANDAAT – ONTSLAG BESTUURDER

 • Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende algemene vergadering.
 • Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de algemene vergadering.
 • Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuur. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging heeft kunnen voorzien.
 • Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.
 • Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim.

ARTIKEL 32 AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

 • De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
 • Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
 • Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
 • Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

ARTIKEL 33 BOEKJAAR – KWIJTING

 • Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 31 december van hetzelfde jaar.
 • Elk jaar moet het bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuur stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 • De algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichten betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL 34 ONTBINDING

 • De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.
 • De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuur of door minstens 1/5e van de toegetreden leden.
 • Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van de toegetreden leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
 • Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.
 • Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het WVV.
 • Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116 haar zetel verplaatsen.

ARTIKEL 35 BESTEMMING VAN HET VERMOGEN

 • In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw.

ARTIKEL 36 BEKENDMAKINGSVEREISTEN

 • Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

ARTIKEL 37 SLOT

 • Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders:

De Algemene Vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:

Het bestuursorgaan is dus als volgt samengesteld:

 • Peeters Stefan, wonende te 1910 Kampenhout, Korte straat 3
 • Vandoren Joris, wonende te 3070 Kortenberg , Minneveldstraat 126
 • Meurrens Marleen, wonende te 3070 Kortenberg , Craenenplein 7/1
 • Wils Pol, wonende te Portugal, 2500-599 Nadadouro, Rua da Pedreirinha n° 11.
 • Wils Frank, wonende te 3078 Everberg, Hazenstraat 9
 • Missotten Béatrice, wonende te 3070 Kortenberg , Leuvensesteenweg 257
 • Jef Schodts, wonende te 3070 Kortenberg, Marie Salkinplantsoen 6 Bus 202
 • Sep Outtier, wonende te 1910 Kampenhout, Langestraat 71

Het bestuursorgaan verdeelt de functies onderling als volgt:

 • Peeters Stefan, voorzitter
 • Vandoren Joris, penningmeester
 • Missotten Béatrice, secretaris

Het volledig adres van de vzw is als volgt: Korte straat 3, 1910 Kampenhout

De vzw heeft een officiële website, zijnde: https://wtc-twieltje.be

De vzw heeft een officieel e-mailadres, zijnde: stefan.p@telenet.be

Het intern reglement dateert van de datum : 19/02/2011

Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Gedaan op 9 juli 2021 te Kortenberg

NAAM : Peeters Stefan.